Stavanger

DNB Næringsmegling har solgt Maersk-bygget på Forus

Grude & Klingsheim Eiendom har gjennom Moseidveien Eiendom AS kjøpt Moseidveien 19 på Forus. Kombinasjonseiendommen på ca. 7 000 kvm er utleid til Maersk Drilling Norge AS på en lengre leieavtale. Selger var et DNB Markets syndikat.   Eiendommen ble…

Les hele artikkelen
7. apr 2022, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q2 2022

Det siste året har det vært rekordhøy aktivitet i transaksjonsmarkedet i Stavangerregionen. les mer

I første kvartal i år registrerte vi omsetning av næringseiendom for ca. 2 milliarder, noe som er det høyeste volumet i et førstekvartal i Stavangerregionen noensinne. Fjoråret endte også med rekordhøy aktivitet i Stavangerregionen. Vi registrerte et transaksjonsvolum på hele 13,6 milliarder kroner, nær en dobling av forrige toppår i 2018. Det norske markedet var generelt preget av store transaksjoner i fjor, så også i Stavanger hvor flere sentrale eiendommer ble samlet i det nye selskapet SVG Property i en transaksjon verdt totalt 4,5 milliarder kroner.

Vi har satt prime yield til 4,75 %, selv om vi har observert skarpere yielder i senere år for toppeiendommer med lang løpetid. Nasjonale aktører, som ordinært står for det meste av kjøpsvolumet i Stavangerregionen, er risikoorienterte i dagens volatile markeder. Det medfører at de er selektive i Stavangermarkedet, mens lokale aktører oftest jakter utviklingseiendom. Høye oljepriser og også annen vekst i regionen har bidratt til positiv utvikling i blant annet boligmarkedet og kontormarkedet.

Syndikatører har stått for 40-50 % av kjøpsvolumet i markedet for næringseiendom de siste årene, både nasjonalt og i Stavangerregionen. Dette kan potensielt bidra til en brems i omsetningsvolumet fremover. I tider med store bevegelser i rente- og aksjemarkedet risikerer tilretteleggerne å slite med å hente inn kapital.

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.75
0

Vi beholder vårt estimat for prime yield på 4,75 prosent. Vi har observert skarpere yielder også for toppeiendommer med lengre gjenværende leietid enn de 7 årene som inngår i vår definisjon.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

7.0
0

Vi definerer normal kontoreiendom som en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, grei beliggenhet i et av kontorområdene utenfor sentrum og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere. Vi vurderer normal yield for kontor i Stavanger til 7,00 prosent.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
22

Antall transaksjoner angir transaksjoner over 50 millioner kroner i en utvidet Stavanger-region.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
6.4

Transaksjonsvolumet angir totalverdi for omsetningene over 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen og vi legger til grunn andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
10.8
-1.7

Siste ledighetsmåling i Stavangerregionen viste en kontorledighet på rundt 13 prosent per Q4 2021. Ledigheten er altså høy som tilfellet har vært over tid. Forus står fortsatt for mesteparten av det ledige arealet og bidrar til et vedvarende tilbudsoverskudd for leiemarkedet totalt. I Stavanger sentrum har ledigheten steget til et høyt prosentmessig nivå det siste året. Men sentrum er et relativt lite kontorområde og noen få ledige kontorer gir store utslag prosentmessig.

Kontorleiemarkedet

Q2 2022

Det er fortsatt relativt høy kontorledighet i Stavangerregionen, men ledigheten er nå på det laveste nivået på flere år. Det har vært en positiv utvikling i sysselsetting i regionen over tid, om man ser bort fra koronapandemien som ga en midlertidig brems de fleste steder. Omtrent halvparten av alt ledig kontorareal er på Forus, men også her har ledigheten sunket. Det er også store forskjeller innad på Forus. Sentrum har moderat ledighet, men er et relativt lite kontorområde hvor få lokaler utgjør mye i prosent. De beste kontorlokalene i sentrum har oppnådd en betydelig leieprisvekst i senere år, og de høyeste leiene er godt over tre tusen kroner per kvadratmeter. les mer

Det siste halvåret har kontorledigheten i Stavangerregionen falt noe. Bakgrunnen er at det har vært en innhenting i antall arbeidsplasser i etterkant av den såkalte oljesmellen. Koronapandemien medførte en midlertidig brems i Stavanger som i andre norske byer, men i øyeblikket bidrar høye olje- og gasspriser til vekst.

 

Ledigheten i sentrum er på et moderat nivå, men det ledige arealet utgjør ikke mer enn ca. 32 000 kvadratmeter. Noen få enkeltlokaler gir betydelige utslag, siden Stavanger sentrum utgjør en markant lavere andel av det totale kontormarkedet enn i de andre norske storbyene. De beste kontorene i Stavanger sentrum oppnår leiepriser godt over NOK 3 000 per kvadratmeter per år, således er det kun sentrale Oslokontorer som oppnår bedre priser.

 

Ledigheten på Forus har det siste halvåret sunket noe fra et høyt nivå. De beste lokalene har en moderat  ledighet, mens ledigheten er skyhøy i kontorbyggene med svakest energiklasse. Høye oljepriser har bidratt til et bedre marked for utleierne, men også annen virksomhet har bidratt til vekst i regionen i senere år.

 

Utenfor sentrum er ledigheten i Jåttavågen lav. Hinna Park oppnår markant bedre leiepriser enn på nærliggende Forus, nærhet til tog og urbane kvaliteter bidrar til å gjøre området attraktivt. Samtidig er Jåttavågen et lite kontorområde hvor enkeltleietakere fyller en stor del av arealet.

 

 

 

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Forus/Lura 800 - 1300 14 %
Jåttåvågen 1600 - 2000 5 %
Stavanger Randsone 1100 - 1500 9 %
Stavanger Sentrum 2000 - 3200 12 %
Dusavik 1000 - 1300 43 %
Sandnes Sentrum 1200 - 1600 8 %
Sandnes Randsone 1000 - 1300 2 %
Risavika 1000 - 1300 3 %
Sola 1000 - 1300 11 %
Randaberg 1000 - 1300 0 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q2 2022

Transaksjonsvolumet i Stavanger var i fjor på rekordhøye 13 mrd, nær en dobling av forrige toppår. Også første kvartal i 2022 ga det høyeste transaksjonsvolumet vi har målt i første kvartal noensinne. Det er som vanlig utenbys aktører som står for majoriteten av kjøpene målt i kroner. les mer

Fjoråret ga et rekordhøyt transaksjonsvolum i Stavangerregionen, slik tilfellet var også for det norske transaksjonsmarkedet som helhet. Det var flere store transaksjoner, hvor den største var SVG Property hvor flere av byens mest sentrale kontoreiendommer ble samlet i et selskap. Det ga mulighet til å eksponering mot kontormarkedet i sentrum med risikoen fordelt på flere eiendommer, noe det var stor interesse for i markedet.

 

Utenbys aktører sto for hoveddelen av kjøpsvolumet som vanlig, men også lokale aktører har det siste året investert mer enn de foregående årene, både sammen med nasjonale aktører og alene. Lokale investorer jakter ofte utviklingseiendommer, mens ferdigutviklede kontantstrømeiendommer gjerne kjøpes av nasjonale aktører. De siste årene har vi i Stavangerregionen registrert transaksjoner i et bredt utvalg av segmenter og fordelt utover risikoskalaen. Enkelte nasjonale aktører styrer unna kontorinvesteringer grunnet høy ledighet.

 

 

Tilgangen på kjøpsobjekter er bra, men det er vanskelig å regne ting hjem. Man må senke avkastningskravet for å få kjøpt noe

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.