Trondheim

KPI driver leieprisene

En uvanlig høy stigning i KPI’en de siste to årene har gitt gårdeierne en stor økning i leieinntektene, mens leietakerne åpenbart må tåle en betydelig kostnadsøkning.   Konsumprisindeksen for næringsforhold   Konsumprisindeksen (KPI) er en statistikk som beskriver den generelle…

Les hele artikkelen
9. des 2022, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q4 2022

Våre siste lokale og nasjonale undersøkelser indikerer sterk kjøpsinteresse for å investere i Trondheim. Investorene har både vilje og kapital til å investere, men hindres av at det ikke er nok aktuelle objekter å få tak i, og at det er litt større avstand mellom kjøper og selger enn tidligere.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.75
0.25

For prime yield er syv års leiekontrakt på sentral beliggenhet er lagt til grunn for estimatet.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.5
0.25

Vi definerer normal kontoreiendom til å være en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i et av kontorområdene utenfor Midtbyen og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
25

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi 50 millioner kroner i Trondheim og Midt-Norge.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
8.3

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent i en eiendom må være omsatt for at vi registrer omsetningen og vi legger til grunn den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
5.8
-2.6

Kontorledigheten i Trondheim gikk ned ved siste ledighetstelling og er nå på 5,8 prosent.

Kontorleiemarkedet

Q4 2022

Vår siste ledighetstelling viser en kontorledighet i Trondheim på 5,8 prosent. Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim. Sentrum av Trondheim, som utgjør 40 prosent av det totale kontormarkedet, har en synkende ledighet som nå viser at 4,2 prosent av kontorlokalene er ledige. les mer

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 8 prosent i 2022 sett mot 2021, ifølge Arealstatistikk. Høy KPI-justering bidro til utviklingen. Gjennomsnittlig leiepris i Trondheim passerer for første gang kroner 2 000 med en gjennomsnittlig leiepris på 2 040 kroner per kvadratmeter per år (2021: 1 890 kroner), basert på 160 signerte kontrakter i 2022. For de 15 prosent dyreste leiekontraktene ligger snittleien på 2 940 kroner, som er en økning på hele 11 prosent, sett mot 2021. Toppleien i sentrum har beveget seg oppover de siste årene og vi ser nå flere eksempler på over kr 3 000 per kvadratmeter.

Signeringsvolumet er høyt og det er inngått 160 leiekontrakter på totalt 163 383 kvm i 2022. Gjennomsnittlig løpetid på kontraktene er på 5 år.

Det er høye volum av utløp det inneværende og neste året. Over kr 100 000 kvadratmeter løper ut inneværende år, mens nesten 92 000 kvm løper ut i 2024. For begge årene så er nesten halvparten av disse utløpene på lokaler over 2 000 kvadratmeter.

Ledigheten i Trondheim faller med 0,3 prosentpoeng samlet sett for andre halvår 2022, sett mot første halvår 2022. Sentrum om står for over 40 prosent av kontormarkedet i Trondheim har en god utvikling og en ledighet på 4,2 prosent, som må anses som lavt. Den lave ledigheten bekreftes av vårt Trondheimskontor, som melder om god interesse og lite ledige lokaler.

 

 

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Moholt/Tunga 1300 - 1850 7.3 %
Trondheim Sør 1750 - 2300 9.6 %
Trondheim Øst 1650 - 2200 4.2 %
Heimdal/Fossegrenda 1100 - 1650 7.6 %
Sentrum 2400 - 3000 4.2 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q4 2022

Det var høy aktivitet i markedet, og transaksjonsvolumene i Trondheim i 2022 viser omsetninger for 8,3 milliarder kroner fordelt på 25 omsetninger. Til sammenlikning ble det gjennomført transaksjoner for til sammen 6,1 milliarder kroner i Trondheim i 2021. les mer

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god blant investorene, ikke minst for value-add eiendommer. Sentrale kontorlokaler står høyt på listen blant etterspurte objekter, mens lager og logistikk har blitt mer ettertraktet de siste årene.

 

 

Midtbyen vil ha den sterkeste leieprisutviklingen fremover

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.