Miljøsertifisering lønner seg - også utenfor Oslo

Investorene har talt, milljøsertifisering lønner seg i alle de fire største byene. I forbindelse med vår årlige investorundersøkelse i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har vi snakket med investorene om hvorvidt de er villige til å betale mer for å kjøpe et miljøsertifisert bygg kontra ett som ikke er det. Nær samtlige oppgir at de har ekstra betalingsvillighet, og flere går så langt som å si at det er helt uaktuelt å kjøpe et nybygg som ikke er miljøsertifisert. Eksempelet vi brukte overfor investorene var to identiske nybygg på 10-års kontrakter i randsonen. Den ene eiendommen er ikke miljøsertifisert, og urealistisk dyr å oppgradere. Den andre eiendommen er sertifisert med Breeam NOR Excellent. Spørsmålet var hvorvidt man er villig til å betale mer for det sertifiserte bygget, og eventuelt hvor mye (målt i punkter på yielden).

 

Med bakgrunn i svar fra 62 investorer i de fire største byene, er gjennomsnittsinvestoren villig til å redusere avkastningskravet med 28 bps for et miljøsertifisert bygg. Merbetalingsvilligheten vil i våre anslag derfor ligge i området 5-6 %, som er betydelig mer enn ekstrakostnaden for sertifisering. Sertifiseringskostnaden vil naturlig nok variere noe fra prosjekt til prosjekt, men anslag viser at sertifisering øker entreprisekostnaden med 3 %. Foruten å kunne gi betydelig bedre egenkapitalavkastning, vil også miljøsertifisering gi fordeler i form av grunnlag for høyere låneutmåling og mer effektiv byggeprosess. Merbetalingsvilligheten varierer fra helt marginal til svært høy. Over 20 % av investorene sier de er villige til å gå mer enn 50 bps ned på yielden for et miljøsertifisert bygg kontra et usertifisert. Forskjellene mellom byene er ikke stor, men betalingsvilligheten er størst blant investorene i Bergen og Trondheim, mens Stavanger og Oslo står omtrent likt.

 

Hovedargumentene for å betale mer går på mindre utleierisiko i et miljøsertifisert bygg (leietagerne blir stadig mer miljøbevisste), frykt for å bli rammet av fremtidig miljøkrav om bygget ikke er miljøsertifisert, gunstigere finansieringsvilkår hos bankene, men ikke minst flere potensielle kjøpere den dagen bygget skal selges. Sistnevnte støttes fullt ut i funnene fra investorundersøkelsene, som ikke bare viser at investorene er villige til å betale mer for miljøbygg, men også at flere potensielle investorer rett og slett vil være uinteresserte dersom sertifiseringen ikke er på plass