KPI driver leieprisene

En uvanlig høy stigning i KPI’en de siste to årene har gitt gårdeierne en stor økning i leieinntektene, mens leietakerne åpenbart må tåle en betydelig kostnadsøkning.

 

Konsumprisindeksen for næringsforhold

 

Konsumprisindeksen (KPI) er en statistikk som beskriver den generelle prisutviklingen for varer og tjenester i markedet og er et mål på inflasjon. For å sikre at leiene tilsvarer nivået ved kontraktsinngåelsen, er det vanlig at leiene justeres tilsvarende økningen i KPI. I Meglerstandarden ligger det inne at leien skal reguleres 1. januar hvert år. Konsumprisindeksen for den foregående måneden publiseres hos Statistisk sentralbyrå den 10. hver måned eller nærmeste virkedag. Det vil si at leiekontrakter som KPI-justeres den 1. januar benytter sist kjente indeks som er 10. desember, altså KPI-indeksen for november (tolvmånedersendring). Det er mulig å kontraktsfeste andre tidspunkt for KPI-justering, for eksempel den måneden leiekontrakten inngås. Ofte benyttes også oktoberindeksen.

 

KPI-justering etter meglerstandarden

 

KPI-justerng av leiekontraktene etter novembertallene er vanligst. For 2021 ga det en økning på 5,1 prosent, mens den for november 2022 viste en økning på 6,5 prosent. Perioden fra 2010 til 2020 viser til sammenligning en gjennomsnittlig KPI-vekst for november på rett under 2,2 prosent. De fleste aktørene har på de siste 2 årene fått en like høy økning i leien som det normalt sett ville tatt nesten 5,5 år å oppnå, dersom man tar utgangspunkt i tallene fra de siste 10 årene.

 

Har KPI-stigningen nådd toppen?

 

Flere tusen leieforhold justeres etter KPI-tallene for oktober, gårdeierne som får sine leiekontrakter justert etter oktoberindeksen, kan glede seg over en økning på solide 7,5 prosent.

 

DNB Markets tror i sine anslag at KPI veksten nådde sin topp i oktober, noe du kan høre mer om fra vårt nylig gjennomførte webinar her! DNB Markets spår en inflasjonsvekst på 5,7 prosent samlet sett for det inneværende året, og har i sine oppjusterte tall for 2023 et samlet KPI-anslag for året på 4,6 prosent. Deres anslag fra rapporten økonomiske utsikter som ble publisert i august i år viser at KPI anslagene for 2024 og 2025 (hele året) er ytterligere ned til 2,7 prosent.

 

Bremser verdifallet

 

For Prime kontorer i CBD og Oslo sentrum har vi justert opp yielden fra 3,25 prosent til 4 prosent i løpet av året. Det gjør at mange næringseiendommer har falt i verdi, men de høye KPI-tallene bremser verdifallet noe. Legger vi 2022-tall og DNB Markets sine forventninger til KPI-utviklingen fremover til grunn, kan prime yield stige med 58 basispunkter i Oslo de neste tre årene uten at de nominelle eiendomsverdiene faller. Til tross for at rentekurven er fallende og stor interesse for de beste eiendommene forventer vi et fortsatt yieldpress oppover. Investorene må oppnå realvekst i leien for å tilføre verdi. I et hett leiemarked med rekordlav ledighet foretrekker derfor mange eiendommer med kort gjenværende løpetid.

 

Ønsker du å høre mer om våre analyser? Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!