Selektive Stavangerinvestorer

Savner kjøpsmuligheter

I vår årlige investorundersøkelse i Stavangerregionen oppga kun en drøy fjerdedel av respondentene at de forventer å være nettokjøpere det neste året. Mange oppgir at det er færre aktuelle objekter til salgs enn de kunne tenke seg. Til sammenligning forventer fra 60 % til drøye 70 % av investorene i Oslo, Bergen og Trondheim å kjøpe seg opp i eiendom de kommende 12 månedene. Eiendomsaktørene i Stavangerregionen pleier riktignok alltid å ligge lavere enn bransjekollegaene i de andre byene, blant annet fordi regionen har mange utviklere som selger når eiendommene er ferdig utviklet. Samtidig er kjøperne ofte utenbys aktører. Likevel er årets kjøpsforventning blant de lokale den laveste i løpet av de tre årene vi har gjennomført undersøkelsen. Den drøye tredjedelen som forventer å selge seg ned det neste året er oftest motivert av at ferdigutviklede eiendommer er klare for salg, snarere enn strategiske beslutninger.

 

Utviklings- og value add eiendommer er øverst på ønskelisten i år som i foregående år. De fleste er åpne for flere forskjellige segmenter hvis man mener prosjektet er det rette. Kontoreiendommer var nest hyppigste svar på spørsmål om hva man helst kjøper. De potensielle kontorkjøperne presiserte at de var svært selektive med tanke på beliggenhet. Kontoreiendommer i sentrum eller med god kollektivdekning var mest aktuelt for de aller fleste.

 

«Det er god aktivitet på transaksjonssiden i Stavanger og omegn. Vi har blant annet Kanalsletta 4 på Forus i markedet nå. Et moderne og attraktivt bygg, som er fullt utleid og i tillegg kommer det med spennende utviklingspotensial», sier leder for DNB Næringsmeglings Stavangerkontor Egil Kvannli.

«Videre har vi Vingårdsveien 30 til salgs i Egersund. Dette er et bygg som huser Biltema og Byggvell, en type handelsaktører som har gjort det svært bra i år».

 

Tro på de rette kontor- og kombieiendommene

De lokale aktørene forventer best verdiutvikling i kontor- og kombisegmentet, men ikke for alle eiendommer. Når det gjelder kontor ble det påpekt at kontoreiendommer med sentral beliggenhet og lange leieavtaler med solide motparter vil gjøre det best. Avkastningskravet på denne type eiendommer ventes å kunne falle som en følge av rentefall de siste månedene. Samtidig mente enkelte at de mest risikable kontoreiendommene vil kunne få dårligst verdiutvikling. Eiendommer med mye ledighet et stykke fra kollektivtransport i randsonen anses vanskelige å i det hele tatt få solgt.


Egil Kvannli er leder for DNB Næringsmeglings Stavangerkontor. Foto: Privat

 

Kombieiendommer med plass til lager/verksted/produksjonshaller i tillegg til kontor har hatt lav ledighet over tid. Kombi har blitt trukket frem som et vinnersegment de siste par årene i våre undersøkelser. Det var tilfelle denne gangen også, men flere påpekte at det også her var viktig med rett motpart og rett eiendom. En del var bekymret for nedskalering i oljerelatert virksomhet.

 

Leiemarkedet flater ut

De lokale investorene tror at sentrumsleiene har nådd toppen etter de siste årenes vekst. I en region preget av høy kontorledighet har toppleiene i sentrum vært godt over kr 3.000 per kvm år. Flere peker på at leietakere på jakt etter sentrumskontor nå har mer å velge i, og at dette vil bremse leieprisveksten. Nær 9 av 10 tror sentrumsleiene vil bevege seg sidelengs.

«Det er god aktivitet i markedet, selv om flere leietakere har forlenget eller er litt avvende med tanke på å beslutte hva arealbehovet blir fremover», sier utleiemegler Stian Miljeteig. Vårt utleieteam har stått bak en stor andel av kontorleiene i sentrum de siste årene og kan fortelle at det nå blir flere større lokaler ledige i sentrum. «Det gir rom for å etablere seg i sentrum for store bedrifter, noe som ikke alltid har vært enkelt den senere tiden».

 

På viktige Forus derimot har det vært et markant tilbudsoverskudd over tid, men investorene er litt mer optimistiske enn før og tror leiene bunner ut. En fjerdedel forventer noe leieoppgang fra svært lave nivåer. Noen nevnte at enkelte av lokalene på de beste beliggenhetene på Forus nå har fått redusert ledigheten.

 

Når det gjelder yieldnivåer mener de aller fleste at nivåene skal være ganske uendret også her. Herbarium med lange, gode avtaler innen kontor og handel gikk for en yield et stykke ned på firetallet. Noen svært få sentrumseiendommer kan oppnå like lav eller enda litt skarpere yield ifølge investorene, men det påpekes at det ikke er mange objekter i den prisklassen.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om Stavangerregionen eller andre temaer.