Mange vil kjøpe i Trondheim

I Trondheim har investorene fortsatt stor appetitt etter eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser at investorene både ønsker og har kapital til å kjøpe, dersom de rette objektene blir tilgjengelige. Det å finne kjøpsobjekter anser imidlertid de fleste investorene som en utfordring, og 90 % melder at det er dårlig tilgang på aktuelle eiendommer i Trondheim. Det store flertallet av investorene melder at de ønsker å være netto kjøpere, og nesten ingen av investorene planlegger å selge noe i den nærmeste tiden. Omsetningsvolumet er omtrent som i tilsvarende periode for et år siden, som for øvrig var et godt år i Trondheim.

Vi ser at investorene i Trondheim fortsatt ønsker å investere i gode sentrale lokaler, noe som er på linje med tidligere år. COVID-19 har forsterket ønsket om lavere risiko, og prime eiendom med lange sikre kontantstrømmer foretrekkes av de fleste aktørene. Logistikkeiendommer er også noe flere av investorene synes er interessant, mens de fleste er skeptiske til hotell og handel.

 

Tror på lavere prime yield

Ved vår forrige investorundersøkelse for et år siden, trodde 57 % at prime yield hadde bunnet ut. Nå tror derimot Trondheimsinvestorene at prime yielden har mer å gå, og nærmere 70 % tror at vi vil kunne se enda skarpere yielder fremover. Det er ingen som forventer en økt yield, mens rundt 30 % forventer at prime yield forblir uendret. Investorene peker på de lave rentene, samt mangelen på tilgjengelige objekter som hovedgrunnene til at de tror prime yield skal ytterligere ned.

 

Leiemarkedet i Trondheim

Vår siste ledighetstelling for andre halvår 2020, viser en kontorledighet i Trondheim på 8,5 %.

Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim, fra litt over 6 % i sentrum til 14 % på Elgseter/Tunga, og 10 % på Lade/Leangen/Ranheim. Det sterkeste presset er i sentrum, som står for 40 % av det totale kontormarkedet.

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 7 % første halvår 2020, sett mot 2019, ifølge Arealstatistikk. Gjennomsnittlige leiepris i Trondheim ligger nå på 1 830 (1 710), basert 75 signerte kontrakter. For de 15 % dyreste leiekontraktene ligger snittleien på kr 2 470, mot kr 2 330 i 2019.

 

Seniorrådgiver Hans K. Norderud i DNB Næringsmegling i Trondheim beskriver markedet slik:

Det er god aktivitet i leiemarkedet i Trondheim, til tross for den overhengende situasjonen med COVID19 som preger oss alle på flere måter. Selv om det har vært gjort avtaler om utsettelse av leieinnbetaling og i noen tilfeller også frafall av leie er omfanget lavere enn det utleierne fryktet på vårparten.

Det var flere store leietakere i prosess når pandemien brøt ut, og de aller fleste av de påbegynte flytteprosessene er blitt gjennomført uten vesentlige tilpasninger.

Første halvår viste et volum på 54.000 kvm utleid areal til kontorformål, noe som er høyt selv i et normal år. DNB Næringsmegling i Trondheim har vært delaktig i mange flytte prosesser der vi har hatt mandat som utleie megler. I første halvår leide vi ut kontorlokaler i størrelsesorden ca. 23.000 kvm. Den største enkeltstående leiekontrakten var Statens Vegvesen som har inngått leiekontrakt fra 5.500 kvm i Trondheimsporten II. Dette er et av få nye kontorprosjekt som ferdigstilles i 2021. Andre eksempler på flytting for store leietakere er Signicat som nylig har flyttet inn i Beddingen 16 og Evry som har utvidet med en hel etasje i Lysgården på Sluppen. Det er flere store leietakere som er i ulike faser av sine søke prosesser for å finne nye kontorlokaler. Aktører som Powel, Lindorff, Bufetat og Telia er alle i prosesser som totalt sett omfatter et volum på ca 15.000 kvm. Vi antar at alle disse skal avklares inneværende år, noe som tilsier at Q4 vil bli et aktivt kvartal også i leiemarkedet.

Det blir mer om Trondheimsmarkedet på vårt webinar 24. november

Skrevet av Hans K. Norderud (Seniorrådgiver DNB NM Trondheim) og Anders S. Haugan (Analytiker)