God fart i markedet i Trondheim

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. Det er allikevel høy aktivitet i markedet og transaksjonsvolumene i Trondheim for 2020 kom opp imot nivåene for 2019, som var et veldig godt år. Totalt ble det registrert 23 (20) omsetninger for 2020, med en verdi på til sammen ca. NOK. 4,5 mrd. (NOK. 4,9 mrd. i 2019) i Trondheimsregionen. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god i Trondheim, særlig for sentralt beliggende eiendommer.

Vår nyeste ledighetstelling for første halvår 2021, viser at kontorledigheten går ned fra 8,5 % til 7,3 % totalt sett for Trondheim.

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 6 % for 2020, sett mot 2019, ifølge Arealstatistikk. Gjennomsnittlige leiepris i Trondheim ligger nå på 1 810 (1 710), basert 169 signerte kontrakter. For de 15 % dyreste leiekontraktene ligger snittleien på kr 2 540, mot kr 2 330 i 2019.

 

Seniorrådgiver Hans K. Norderud og rådgiver Erlend A. Krogstad i DNB Næringsmegling i Trondheim beskriver markedet slik:

I perioden fra 2017 til 2020 er det utviklet og ferdigstilt 16 nye kontorbygg i Trondheim. Samlet areal til kontorformål i disse byggene utgjør ca. 140.000 kvm. Trondheim har vært «annerledes-byen» som forholdsmessig har tilført klart mest areal sammenlignet med tall fra de øvrige 3 største byene i Norge. Markedet har respondert godt på nybyggene, og det er svært begrenset ledighet i disse byggene. I 2020 antok vi at denne veksten ville avta for at markedet skulle absorbere tilveksten, noe som ikke viser seg å stemme med virkeligheten. Vi har kartlagt 11 nye kontorprosjekter som er planlagt i perioden 2021-25. Samlet areal i disse byggene er ytterligere ca. 140.000 kvm. Av disse er ca. 50.000 kvm utleid p.t.

 

I 2019 og 2020 ble det leid ut ca. 100.000 kvm kontorlokaler pr. år. Dette er store volumer i trøndersk sammenheng i forhold til sammenlignbare utleievolum fra tidligere år. Av dette er andelen utleid i nybygg ca. 40% i 2019 og ca. 25% i 2020. Antall leiekontrakter som har utløpsdato i perioden 2021-25 er lavere, noe som kan gjøre det mer utfordrende å finne leietakere til alle de nye arealene som er under planlegging. Det har imidlertid vært en stor andel av leietakere med store arealbehov som har signalisert ønske om flytting. Til sommeren kommer også Trondheim kommune til å gå ut i markedet og etterspørre kontorlokaler for 900 ansatte. De holder det foreløpig åpent om de kommer til å leie, kjøpe eller bygge selv. Endelig løsning må være innflytningsklart innen utgangen av 2024.

 

DNB Næringsmegling i Trondheim hadde et aktivt godt år i 2020 og leide ut mer enn 23.000 kvm til kontorformål. Vi var med på mange spennende flytteprosesser og hadde gleden av å inngå leiekontrakter med virksomheter som Oracle, Nordr Norge, Deloitte, Manpower, Tensio, NAV med flere.

 

Skrevet av Hans K. Norderud, Erlend A. Krogstad (Seniorrådgiver og rådgiver DNB NM Trondheim) og Anders S. Haugan (Analytiker)